ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวจิรัชญา    บัวทอง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านพรุเตย
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  kung.kaka@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075702605