ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวน้ำเงิน    อานามวัฒน์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดเขาฉลาก
สังกัด
  สพป.ชลบุรี เขต 3
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-3831-0006