ยินดีต้อนรับ


นางน้ำเงิน  อานามวัฒน์
ครู โรงเรียนวัดเขาฉลาก

ชื่อ-สกุล
  นางน้ำเงิน    อานามวัฒน์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  การประถมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วัดเขาฉลาก
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-3831-0006