ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประภัสสร    แต้มดื่ม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สังกัด
สพป.สมุทรสงคราม