ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ฌารินี    แสนใจวุฒิ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เซไลวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)