ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสยุมพร    พูลเกิด
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ศรีบัวบานวิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
e-mail
  poolgerd2513@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4258-7117