ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายบัณฑิต    นามพลแสน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านนาเชือก
สังกัด
  สพป.นครพนม เขต 1
e-mail
  paacha.kuroo2@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  560054