ยินดีต้อนรับ


นายบัณฑิต  นามพลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านนาเชือก

ชื่อ-สกุล
  นายบัณฑิต    นามพลแสน

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านนาเชือก
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  560054