ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย บัณฑิต    นามพลแสน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาเชือก
สังกัด สพป.นครพนม เขต 1