ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายบัณฑิต    นามพลแสน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านนาเชือก
e-mail
  paacha.kuroo2@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  560054