ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวจิญาดา    พลราชม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองโพธิ์พิทยาคม
e-mail
  nongphopit@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4253-7479