ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวจิญาดา    พลราชม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองโพธิ์พิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
e-mail
  nongphopit@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4253-7479