ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวดารารายณ์    อุดารักษ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อากาศอำนวยศึกษา
e-mail
  dararai_uk@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  042799121