ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ดารารายณ์    อุดารักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สพม.เขต 23(สกลนคร)