ยินดีต้อนรับ


นางสาวเปรมศรี  นามพลแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชียงดาววิทยาคม

ชื่อ-สกุล
  นางสาวเปรมศรี    นามพลแสน

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  วท.ม.
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เชียงดาววิทยาคม
e-mail
  prem.na@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  0878530190