ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวเปรมศรี    นามพลแสน
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  วท.ม. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เชียงดาววิทยาคม
e-mail
  prem.na@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  053-455245