ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวารศิลป์    เรืองแสน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  คำบกวิทยาคาร
e-mail
  Warasin@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์
  042663070