ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวารศิลป์    เรืองแสน
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  คำบกวิทยาคาร
สังกัด
  สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
e-mail
  Warasin@hotmail.co.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  042663070