ยินดีต้อนรับ


นายวารศิลป์  เรืองแสน
ครู โรงเรียนคำบกวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
  นายวารศิลป์    เรืองแสน

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  คำบกวิทยาคาร
e-mail
  Warasin@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์
  042663070