ยินดีต้อนรับ


นายยุธนา  ผิวขำ
ครู โรงเรียนคำบกวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
  นายยุธนา    ผิวขำ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  คำบกวิทยาคาร
e-mail
  Thana-52@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  042663070