ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายธนู    วรรณเสริฐ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองสูงสามัคคีวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
e-mail
  Thanoo33@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  042635487