ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเครือวัน    นาอุดม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อากาศอำนวยศึกษา
สังกัด
  สพม.เขต 23(สกลนคร)
e-mail
  K_Naudom@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  042799121