ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเครือวัน    นาอุดม
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อากาศอำนวยศึกษา
e-mail
  K_Naudom@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  042799121