ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง เครือวัน    นาอุดม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน อากาศอำนวยศึกษา
สังกัด สพม.เขต 23(สกลนคร)