ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประภัสสร    แก้วผล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังมนวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)