ยินดีต้อนรับ


นางพรเสถียร  วะไลใจ
ครู โรงเรียนโนนคำวิทยา

ชื่อ-สกุล
  นางพรเสถียร    วะไลใจ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โนนคำวิทยา
e-mail
  pon211@hotmail.co.th
หมายเลขโทรศัพท์
  043-890051