ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรเสถียร    วะไลใจ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โนนคำวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
e-mail
  pon211@hotmail.co.th
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043-890051