ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายเกรียงไกร    รัตนศรีหา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043-859127