ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอุดม    ประมะคัง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  อ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแฮดศึกษา
e-mail
  banhaedsuksa@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  043218214