ยินดีต้อนรับ


นายอุดม  ประมะคัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแฮดศึกษา

ชื่อ-สกุล
  นายอุดม    ประมะคัง

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแฮดศึกษา
e-mail
  banhaedsuksa@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  218214