ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ฤดี    สุตะนันท์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสะอาดวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)