ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์    คำศรีแก้ว
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แวงน้อยศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)