ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางรัชนี    หล้าจาด
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ภูผาม่าน
สังกัด
  สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
e-mail
  mamnan2522@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  081-1841093