ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางรัชนี    หล้าจาด
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. คหกรรมศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมแพศึกษา
e-mail
  mam_2522@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  043-311-118