ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง จันทร์ฉาย    รัตนวัตร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ภูเวียงวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)