ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมาน    มงคลการ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. เกษตรศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เวียงวงกตวิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043438044