ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยเอก เกียรติศักดิ์    คุณกัณหา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ภูเวียงวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)