ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ทองพูล    เมืองวงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน นครขอนแก่น
สังกัด สพม.เขต 25(ขอนแก่น)