ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายทองพูล    เมืองวงษ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  นครขอนแก่น
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043 382338