ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพิทักษ์พงษ์    โสเพ็ง
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  crootoon2010@Gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-43994606