ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายบัวภา    มะกา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วาปีปทุม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0-4379-9372