ยินดีต้อนรับ


นายบัวภา  มะกา
ครู โรงเรียนวาปีปทุม

ชื่อ-สกุล
  นายบัวภา    มะกา

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  วาปีปทุม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์