ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิฑูรย์    บ่าพิมาย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ธัญรัตน์
สังกัด
  สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  02-577-1577