ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอัปสรสวรรค์    เคนโยธา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
สังกัด
  สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043-5611049