ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางอัปสรสวรรค์    เคนโยธา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043-5611049