ยินดีต้อนรับ


นางอัปสรสวรรค์  เคนโยธา
ครู โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
  นางอัปสรสวรรค์    เคนโยธา

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
 
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์