ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจักรี    ชนะภัย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จันทรุเบกษาอนุสรณ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043589161