ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจักรี    ชนะภัย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สังกัด
  สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043589161