ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย จักรี    ชนะภัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน จันทรุเบกษาอนุสรณ์
สังกัด สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)