ยินดีต้อนรับ


นายจักรี  ชนะภัย
ครู โรงเรียน

ชื่อ-สกุล
  นายจักรี    ชนะภัย

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
 
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์