ยินดีต้อนรับ


นายอภิศักดิ์  อินธิสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ชื่อ-สกุล
  นายอภิศักดิ์    อินธิสาร

ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
 
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์