ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอภิศักดิ์    อินธิสาร
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ปทุมรัตต์พิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043587071