ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุวรรณ    ถวิลหวญ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองแวงวิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  suwannoneone@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-558797