ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายแสงทอง    บริสาร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศิลปะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  กันทรารมณ์
สังกัด
  สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  45651143