ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสำรวย    ไชยยศ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  เชี่ยวชาญ
วิชาเอก
  PH.D การจัดการทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สตรีวิทยา ๒
สังกัด
  สพม.เขต 2(กทม.)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  025801555