ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอนรรฆศักดิ์    ยศวิจิตร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  Ph.D. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ขุขันธ์
สังกัด
  สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-671249