ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางลำไพรวรรณ    เกษเกษี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  โพนงามพิทยาคาร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  -