ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ชำนาญ    ทองมี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บุ่งค้าวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)