ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายชำนาญ    ทองมี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บุ่งค้าวิทยาคม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-584890