ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายชำนาญ    ทองมี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บุ่งค้าวิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-584890