ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล ว่าที่ พ.ต. ทองหยด    บุญมาโฮม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เขมราฐพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)