ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุพัตรา    บุญมาโฮม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เขมราฐพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)