ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร.ต. นคร    แท่งคำ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาส่วงวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)