ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมเดช    จันทราภรณ์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ลือคำหาญวารินชำราบ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-321467