ยินดีต้อนรับ


นายสมเดช  จันทราภรณ์
ครู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ชื่อ-สกุล
  นายสมเดช    จันทราภรณ์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ลือคำหาญวารินชำราบ
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-321467