ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มาลาพร    พินธุกรณ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีเมืองวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)