ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางนิชาภัทร    จันทิมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สำโรงวิทยาคาร
สังกัด
  สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-854426