ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง นิชาภัทร    จันทิมา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สำโรงวิทยาคาร
สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)