ยินดีต้อนรับ


นางนิชาภัทร  จันทิมา
ครู โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร

ชื่อ-สกุล
  นางนิชาภัทร    จันทิมา

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สำโรงวิทยาคาร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-854426