ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นิชาภัทร    จันทิมา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สำโรงวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)