ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางนิชาภัทร    จันทิมา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  สำโรงวิทยาคาร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  045-854426