ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พัชร์สิตา    วิโรจไพศาลกุล
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาส่วงวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)