ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พิมพ์เพ็ญ    ไมล์โพธิ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บุณฑริกวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)