ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ยรรยง    สินธุ์งาม
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาส่วงวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)