ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คมไผ่    พรรณา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สร้างนกทาวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)