ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย คมไผ่    พรรณา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สร้างนกทาวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)