ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง จรวย    แม่นธนู
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สร้างนกทาวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)