ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายธีระยุทธ    ติ่งทอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.บ. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เสนางคนิคม
สังกัด
 
e-mail
  amnat_113@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045461009