ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีระยุทธ    ติ่งทอง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เสนางคนิคม
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)