ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายธีระยุทธ    ติ่งทอง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เสนางคนิคม
e-mail
  amnat_113@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  045461009