ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ธีระยุทธ    ติ่งทอง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน เสนางคนิคม
สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)