ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสุทธิพล    แสงบุญ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หัวตะพานวิทยาคม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0874528099