ยินดีต้อนรับ


นายสุทธิพล  แสงบุญ
ครู โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

ชื่อ-สกุล
  นายสุทธิพล    แสงบุญ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  เทคโนโลยีทางการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หัวตะพานวิทยาคม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0874528099