ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุทธิพล    แสงบุญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน หัวตะพานวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)