ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประกาศิต    ประวันนา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางอำพันธ์วิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)