ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายประกาศิต    ประวันนา
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บางอำพันธ์วิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-810564